fbpx
 
 
 

Var han Guds Profet?

Er det motsigelser i Koranen?

En enkel måte å finne ut om en bok virkelig er fra Gud er å finne ut om den inneholder selvmotsigelser. Om den gjør det, kan den ikke være fra Gud.

Koranens utfordring

De fleste religioner hevder at deres religiøse skrifter er fra Gud. Skaperen av universet har kunnskap om alt og det Han åpenbarer for menneskeheten kan ikke inneholde noen motsigelser. Så om en tekst inneholder motsigelser er det et klart bevis på at denne teksten ikke er fra Gud, i hvert fall den versjonen av teksten som er tilgjengelig i dag. Om man leser Koranen vil man se at den som har åpenbart denne resitasjonen er veldig selvsikker. Etter Koranens innledningskapittel begynner Allah med versene (oversettelse av betydningen): «Alif, Lam, Mim. Dette er Boken hvori det er ingen tvil...»1 Denne selvsikkerheten forsterkes enda mer i Koranens utfordring til menneskene hvor Allah sier (oversettelse av betydningen): «Reflekterer de så ikke over Koranen? Hvis den hadde vært fra (noen) andre enn Allah, ville de ha funnet mange motsigelser i den.»2 Allah ber folk om å vurdere Koranen nøye og sier at om denne Boken hadde vært fra andre enn Allah – Skaperen av universet – ville den inneholdt mange motsigelser. Det å komme med en slik utfordring er veldig spesielt i seg selv. Ethvert menneske vet at det kan gjøre feil. Koranen ble åpenbart over en periode på 23 år og er en bok med 114 kapitler og over 6000 vers. Om et menneske hadde skrevet Koranen er det lite sannsynlig at forfatteren ikke hadde sagt noe motstridende i løpet av hele 23 år. En eller annen gang gjør man en feil, men graden av selvsikkerhet vi finner i Koranen tyder på at dens forfatter vet med sikkerhet at det ikke er noen motsigelser i Skriften. Hadde forfatteren hatt en dråpe av tvil, ville det vært lite smart å legge frem en utfordring som kan motbevise Koranens guddommelige opphav på en så enkel måte.

Hva er en motsigelse

Koranen ble åpenbart på arabisk og eksisterer kun på arabisk. En oversettelse av Koranen til et annet språk er ikke Koranen, det er kun et forsøk på å formidle meningen av Koranen. For å finne en motsigelse i Koranen må man først og fremst se på den arabiske teksten. En motsigelse i en oversettelse gjort av et menneske, er ikke en motsigelse i Koranen. Arabisk er et veldig rikt språk hvor mange ord kan ha flere betydninger. Et ord kan ha en lingvistisk betydning i seg selv og en annen betydning i sin kontekst. F.eks. om en forfatter skrev i en bok at en person «var en løve på slagmarken», mener man ikke i dagens forståelse av språket at personen var en ekte løve. Hvis den samme forfatteren skrev et annet sted i den samme boken at den personen var en «god mann», vil ikke dette være en motsigelse fordi forfatterens intensjon med ordet «løve» var ikke bokstavelig. Anta at om 1000 år så bruker man ikke denne metaforen lenger og noen leser denne boken og mener at de har funnet en motsigelse. Vil dette virkelig være en motsigelse? Nei, fordi man må se på hva forfatteren mente med ordene da de ble skrevet.

Et annet poeng verdt å bemerke er at hvis en bok gir to tilsynelatende motstridende kjennelser for en sak, så er ikke dette nødvendigvis en motsigelse. Det er fordi forfatteren kan ha hatt intensjon om at den ene kjennelsen skulle gjelde frem til en spesifikk tid, og deretter skulle den andre kjennelsen være gjeldende. Men for at man skal anvende en slik forklaring om noe som tilsynelatende virker motstridende, må denne forklaringen være fra den tiden teksten skal ha vært åpenbart. Man kan ikke tolke dette slik i dag om forfatteren eller budbringeren ikke forklarte at det var dette som var meningen med teksten.

En evt. motsigelse i Koranen må ligge i den betydningen av ordene i Koranen som forfatteren har ment. Betydningen av Koranens ord er ofte forklart av Koranen selv i andre vers. Om betydningen ikke er forklart av Koranen selv og det er en betydning som Allah har gjort forståelig for menneskene, så er den forklart av islams Profet; Muhammed (fred være med ham). Muhammeds liv er dokumentert og bevart av hans ledsagere ned til den minste detalj. Så hvis man evt. skal forsøke å finne en motsigelse, må man først finne ut om Koranen selv forklarer verset et annet sted i Koranen, eller hvordan Muhammed (fred være med ham) forklarte betydningen av verset.

Hva skiller Koranen fra andre tekster

Det som skiller Koranen fra de andre store verdensreligionenes skrifter er at den er autentisk bevart. Ikke nok med det, også hvordan Koranen skal forstås er bevart. Hvis man skulle anvende den samme testen om å finne motsigelser for å avgjøre om en annen religions bok er fra Gud, vil man bare kunne se på den tilsynelatende betydningen av oversettelser eller omskrevne tekster. Det at tekstene ikke er autentisk bevart er i seg selv bevis på at religionen ikke er Guds sanne religion. Om Gud hadde ønsket at en religion skulle bli praktisert i all tid, ville Han ha bevart Sin åpenbaring i all tid. Siden de originale skriftene i andre religioner ikke lenger er tilgjengelig, og heller ikke den komplette forklaringen på hva forfatteren mente med ordene i skriftene, kan eksperter kun se etter tilsynelatende motsigelser i andre religioners tekster og dømme ut i fra det man ser. Derimot når det gjelder Koranen, er vitenskapen om hvordan man forstår Koranen fullstendig bevart, og Koranens vers må dermed forstås ut i fra de retningslinjene.

Finnes det motsigelser i andre religioners tekster?

Ta Bibelen som eksempel, da det er en av de mest utbredte religiøse tekstene i verden på linje med Koranen. Bart D. Ehrman, en amerikansk forfatter, bibelforsker og professor i religionsvitenskap ved Universitet i North Carolina ved Chapel Hill, sier: «... uoverensstemmelsene i Bibelen er viktig blant annet fordi de tvinger oss til å ta hver forfatter på alvor. Det Markus sier er kanskje ikke i det hele tatt hva Lukas sier; Matteus kan stå i strid med Johannes, og de begge kan være i konflikt med det som er sagt i Paulus. Men når vi ser på de kontrasterende budskapene til de forskjellige bibelske forfatterne, er det mer involvert enn den type detaljer og bagateller som vi så på i kapittel to. Det er mye større forskjeller mellom disse forfatterne og bøkene; ikke bare i en detalj her eller der, en dato, en reiserute, eller hvem som gjorde hva med hvem. Mange av forskjellene mellom de bibelske forfatterne har å gjøre med selve hjertet av deres budskap. Noen ganger er en forfatters forståelse av et stort emne, i strid med en annen forfatters; om slike vitale spørsmål som hvem Kristus er, hvordan frelse oppnås, og hvordan tilhengerne av Jesus skal leve.»3

Finnes det motsigelser i Koranen?

Det er enkelte som påstår at det finnes motsigelser i Koranen, men problemet med slike påstander er at de som hevder dette ikke har kjennskap til hvordan Koranen skal forstås, som forklart ovenfor. De har med andre ord ikke kjennskap til kriteriene som må oppfylles for at noe faktisk skal være en motsigelse i Koranen. Den britiske orientalisten, Arthur J. Arberry, forklarer f.eks. hvordan mange kritikere har blitt forvirret og misforstått viktige ting ved Koranens sammensetning, og videre kritisert Koranen for det de anser som plutselige tema- og stemningsendringer. Hvis man leser Koranen i sin kontekst, forklarer han at man vil innse at kritikken er uberettighet. Han sier da at: «De plutselige tema- og stemningsendringene, som forvirrer kritikerne […] vil opphøre å presentere noen vanskeligheter. Hver soorah vil da bli sett på som en enhet i seg selv, og hele Koranen vil anerkjennes som én åpenbaring, selvforenelig i aller høyeste grad.»4

Det er i realiteten veldig enkelt å finne ut om Koranen faktisk inneholder motsigelser eller ikke. Dersom Koranen hadde inneholdt motsigelser, ville historiebøkene rapportert islams historie ganske annerledes enn slik det er blitt rapportert. Muhammed (fred være med ham) hadde mange fiender som ville stoppe hans budskap. Etter at Allah ifølge Koranen åpenbarte verset som utfordret folk til å finne motsigelser, kunne islam bevises å være en falsk religion ved å finne kun én motsigelse. I den tidlige fasen av islam ble muslimene forfulgt, torturert og drept for å tro på islam. De gikk imot sine forfedres religion og det var ikke noe materielt å vinne på å være muslimer. Med andre ord, dette var oppriktige troende muslimer som ikke var ute etter materielle goder. Hadde islams fiender klart å finne én motsigelse i Koranen ville de aldri trengt å gå til krig mot muslimene for å tilintetgjøre islam. Muslimene ville selv ha forlatt Muhammeds budskap. Det faktum at muslimene som hadde gått imot sine forfedres religion og gjennomgått tortur for å være muslimer, fortsatte å tro på islam etter at de ikke-troende fikk denne metoden til å motbevise religionen, vil si at de aldri klarte å finne noen reelle motsigelser. Utfordringen var enkel, men allikevel klarte ingen det. Araberne på den tiden og de tidlige generasjonene etter dem, var eksperter på sitt språket. Det faktum at historiens største eksperter i arabisk språk ikke klarte å finne en eneste motsigelse i Koranen, betyr at det ikke eksisterer noen motsigelser.

Koranen satte som kriterium for at den skal aksepteres å være fra Gud, at den ikke kan inneholde noen motsigelser. Koranen sier selv at hvis den gjør det, så er den ikke fra Gud. Hadde den inneholdt motsigelser ville islam vært en utdødd religion, for da hadde Koranen selv bevitnet at den var falsk. Ser man på verden i dag, er islam langt fra en utdødd religionen. Islam er faktisk den religionen i verden som praktiseres mest likt i dag som da dens religiøse tekst ble åpenbart, i motsetning til alle andre verdensreligioner som har forandret seg med tiden.

Konklusjon

Allah utfordret menneskeheten til å finne motsigelser i Koranen for å avkrefte dens guddommelige opphav. Araberne som levde på Muhammeds tid var eksperter i arabisk, men ingen av dem klarte å finne noen motsigelser og ingen har klart det frem til i dag. Hadde de klart det ville det blitt bevist at islam ikke er Guds sanne religion. Det at ingen har kunnet gjøre det i over 1400 år styrker ideen om at Koranen virkelig er Guds ord. Neste steg er å utforske Koranen ytterligere for å se om denne teksten er menneskeskapt, eller om den er unik og skiller seg fra all annen menneskeskapt litteratur.

Neste steg: Kan Koranens litterære form imiteres?

 

 


1 Oversettelse av Koranen, kap. 2 vers 1-2.

2 Oversettelse av Koranen, kap. 4 vers 82.

3 Bart D. Ehrman, Jesus, Interrupted (HarperCollins e-books, N.d.) 62.

4 Arthur John Arberry, The Koran (New York: Oxford University Press Inc., 1998) xi.

0
Delinger

Liker du artikkelen?

Hvorfor ikke dele den med dine venner?

0
Delinger